Thúc đẩy phát triển các chương trình đào tạo tài chính vi mô đáp ứng nhu cầu xã hội tại Học viện Ngân hàng-Phân viện Phú Yên/Ths. Đinh Thị Mỹ Hạnh

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 04:15 PM

Thúc đẩy phát triển các chương trình đào tạo tài chính vi mô đáp ứng nhu cầu xã hội tại Học viện Ngân hàng-Phân viện Phú Yên/Ths. Đinh Thị Mỹ Hạnh.-Kỷ yếu tọa đàm khoa học phát triển chương trình đào tạo tài chính vi mô tại các Phân viện.-H.: Nxb Lao động xã hội, 2017; tr.52-tr.62.-Đầu trang tên sách ghi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Học  viện Ngân hàng
Tác giả: Ths. Đinh Thị Mỹ Hạnh: Giảng viên Khoa Kế toán Kiểm toán - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên

Tag: ,