Thực trạng tổ chức đào tạo tài chính vi mô tại Học viện Ngân hàng-Phân viện Phú Yên/Ths. Trần Thanh Long

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 04:16 PM

Thực trạng tổ chức đào tạo tài chính vi mô tại Học viện Ngân hàng-Phân viện Phú Yên/Ths. Trần Thanh Long.-Kỷ yếu tọa đàm khoa học phát triển chương trình đào tạo tài chính vi mô tại các Phân viện.-H.: Nxb Lao động xã hội, 2017; tr.63-tr.69.-Đầu trang tên sách ghi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Học  viện Ngân hàng
Tác giả: Ths Trần Thanh Long: Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên

 

Tag: ,