Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học các môn lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay/Trần Thị Kim Thanh Ths.-Kỷ yếu hội thảo khoa học Nâng cao chất lương dạy, học các môn lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 03:55 PM

Tác giả: Ths Trần Thị Kim Thanh: giảng viên Bộ Môn kinh tế chính trị - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên

Tag: ,