Tài chính toàn diện và tín dụng nông nghiệp

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 04:27 PM

Tài chính toàn diện và tín dụng nông nghiệp/Ths. Trần Thị Mãn: Kỷ yếu hội thảo quốc gia thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Nam Trung bộ.-H.: Nxb Lao động xã hội, 2017; tr.255-tr.267.-Đầu trang tên sách ghi Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Học  viện Ngân hàng.

Tác giả: - Ths.Trần Thị Mãn: Giảng viên khoa Ngân hàng - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên
     Toàn văn 

Tag: ,