Tài chính vi mô - Giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận tài chính cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 04:20 PM

Tài chính vi mô - Giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận tài chính cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Yên/Ths. Trần Thị Dung Linh, Ths Đặng Vũ Khánh Vân : Kỷ yếu hội thảo quốc gia thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Nam Trung bộ.-H.: Nxb Lao động xã hội, 2017; tr.245-tr.254.-Đầu trang tên sách ghi Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển việt Nam - Học  viện Ngân hàng.

Tác giả: - Ths. Trần Thị Dung Linh: Trưởng khoa Ngân hàng - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên
             - Ths Đặng Vũ Khánh Vân: Phó khoa Ngân hàng - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên
Toàn văn

Tag: ,