Tài chính vi mô phá vỡ vòng xoáy đói nghèo

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 04:09 PM

  Tài chính vi mô phá vỡ vòng xoáy đói nghèo/Ths Đinh Thị Mỹ Hạnh; Nguyễn Thị Ngà.- Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .-số 19 tháng 10/2016.-H.: Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam, 2016.-Tr27-31.
Tác giả: - Đinh Thị Mỹ Hạnh: Th.s -  Giảng viên Khoa Kế toán kiểm toán - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên.
             - Nguyễn Thị Ngà -  Giảng viên Khoa Ngân Hàng - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên.
     Xem toàn văn

Tag: ,