Tiếp cận tài chính toàn diện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 04:29 PM

Tiếp cận tài chính toàn diện trên địa bàn tỉnh Phú Yên/TS. Trần Văn Trí: Kỷ yếu hội thảo quốc gia thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Nam Trung bộ.-H.: Nxb Lao động xã hội, 2017; tr.97-tr.106.-Đầu trang tên sách ghi Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Học  viện Ngân hàng.
Tác giả: TS.Trần Văn Trí: Phó giám đốc Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên
Toàn văn

Tag: ,