Tiếp cận tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa - Những khó khăn và giải pháp

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 04:21 PM

Tiếp cận tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa - Những khó khăn và giải pháp/Ths. Vũ Thị Huế, Ths Nguyễn Thị Mỹ Dung: Kỷ yếu hội thảo quốc gia thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Nam Trung bộ.-H.: Nxb Lao động xã hội, 2017; tr.203-tr.210.-Đầu trang tên sách ghi Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển việt Nam - Học  viện Ngân hàng.
Tác giả: - Ths.Vũ Thị Huế: Trưởng khoa Tài chính - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên

             - Ths.Nguyễn Thị Mỹ Dung: Phó khoa Tài chính - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên
Toàn văn

Tag: ,