Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 02:36 PM

Trung Tâm Đào tạo & Bồi dưỡng

Điện thoại: 02573.818.512

Email: ttdtbd.pvpy@hvnh.edu.vn

 

       
01   Họ và Tên: TS.Trần Thanh Long
  Chức vụ: Phó Giám đốc Phân viện - Giám Đốc Trung tâm Đào tạo
  Điện thoại cơ quan: 0257.3820218
  Điện Thoại: 078.3333755
  Email: longtt@hvnh.edu.vn
   
       
02   Họ và Tên: Ths. Chu Thị Hà Vinh
  Nhiệm vụ: Phó Giám đốc
  Điện thoại cơ quan: 0257.3818.512
  Điện Thoại: 0914.332.897
  Email: vinhcth@hvnh.edu.vn
   
       
03   Họ và Tên: CN.Nguyễn Thị Thân
  Nhiệm vụ: Chuyên viên
  Điện thoại cơ quan: 0257.3818.512
  Điện Thoại: 0979.532.255
  Email: thannt.py@hvnh.edu.vn
   
       
04   Họ và Tên:  CN. Nguyễn Quốc Sơn
  Nhiệm vụ: Chuyên viên
  Điện thoại cơ quan: 0257.3818.512
  Điện Thoại: 0988.887.466
  Email: sonnq.py@hvnh.edu.vn
   

 

Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn

  • Nghiệp vụ Ngân hàng cơ bản
  • Nghiệp vụ Ngân hàng nâng cao
  • Bồi dưỡng nghiệp vụ Quỹ tín dụng nhân dân
  • Tài chính vi mô
  • Giáo dục tài chính cá nhân
  • Kế toán tổng hợp
  • Thực hành sổ sách kế toán
  • Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản
  • Tiếng anh B1 Châu Âu
Tag: ,