Tỷ giá và cán cân thương mại Việt Nam: bằng chứng từ phân tích dữ liệu theo chuỗi thời gian

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 04:41 PM

Tỷ giá và cán cân thương mại Việt Nam: bằng chứng từ phân tích dữ liệu theo chuỗi thời gian/Ths Đỗ Thị Mỹ Hương, Ths Đặng Thị Xuân Thơm.- Tạp chí Công nghệ Ngân hàng .-số 142&143 tháng 1&2/2018.-TP.HCM.: Đại học Ngân hàng TP.HCM, 2018.-Tr36-45.
Tác giả:  - Ths Đỗ Thị Mỹ Hương, Ths Đặng Thị Xuân Thơm -  Giảng viên Khoa Ngân Hàng - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên.
Toàn văn

Tag: ,