Xu thế sử dụng nguồn nhân lực ngành Ngân hàng tại Việt Nam//Ths Nguyễn Phúc Hậu

Thứ sáu, Ngày 26 tháng 02 năm 2021 03:17 PM

Xu thế sử dụng nguồn nhân lực ngành Ngân hàng tại Việt Nam//Ths Nguyễn Phúc Hậu: Kết nối nhà trường với doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học ngành Ngân hàng: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia.-H.: Lao Động Xã hội, 2020.-Tr217-tr224
Đầu trang tên sách ghi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Học viện Ngân hàng.
Toàn văn

Tag: ,