Chủ thể vay vốn trên hợp đồng tín dụng tại quỹ tín dụng nhân dân/Nguyễn Thị Dịu Hiền .- Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á số 165 tháng 12/2019.- H.: Đại học Ngân hàng TPHCM, 2019.- Tr89-94.

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 03:46 PM

 Tác giả:  - Ths Nguyễn Thị Dịu Hiền : Giảng viên Luật Bộ Môn Kinh tế Chính trị  - Học viện ngân hàng - Phân viện Phú Yên

Tag: ,