Kinh nghiệm phát triển nguồn thu phí dịch vụ của các ngân hàng nước ngoài

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 04:32 PM

 Kinh nghiệm phát triển nguồn thu phí dịch vụ của các ngân hàng nước ngoài/Ths Trần Thị Thu Nguyệt.- Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .-số 17 tháng 9/2016.-H.: Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam, 2016.-Tr27-32.
Tác giả:  - Trần Thị Thu Nguyệt -  Giảng viên Khoa Ngân Hàng - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên.

Toàn văn

Tag: ,