Nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 03:03 PM

Nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam/Ths Trần Thị thu Nguyệt.- Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ.-Số 8 năm 2018.-H.: Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, 2018.-Tr21-24

Tác giả: Ths Trần Thị thu Nguyệt: Giảng viên Khoa Ngân hàng - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên.

Toàn vănTag: ,