Phổ cập tài chính thông qua dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 04:26 PM

Phổ cập tài chính thông qua dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động/Ths. Nguyễn Võ Tuyết Trình, Ths Nguyễn Thị Dịu Hiền: Kỷ yếu hội thảo quốc gia thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Nam Trung bộ.-H.: Nxb Lao động xã hội, 2017; tr.203-tr.210.-Đầu trang tên sách ghi Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Học  viện Ngân hàng.

Tác giả: - Ths.Nguyễn Võ Tuyết Trinh: Giảng viên khoa Kế toán - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên
             - Ths.Nguyễn Thị Dịu Hiền: Giảng viên Bộ môn Kinh tế chính trị - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên
Toàn văn

 

Tag: ,