Phát triển tín dụng tiêu dùng - giải pháp hạn chế tín dụng đen trong nền kinh tế

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 04:34 PM

      Phát triển tín dụng tiêu dùng - giải pháp hạn chế tín dụng đen trong nền kinh tế/Ths Đào Duy Tiên.- Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .-số 23 tháng 12/2016.-H.: Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam, 2016.-Tr28-32.
Tác giả: - Ths. Đào Duy Tiên: Phó phòng phụ trách Phòng Quản trị - Dịch vụ - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên.

Toàn văn

Tag: ,